Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  89/2013

privind acordarea a 3 burse sociale şi a unei burse de studiu pentru primul semestru al  anului şcolar 2012 - 2013 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.505/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesele – verbale ale Comisiei de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, încheiate în data de 05.02.2013, respectiv în data de 04.03.2013;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă acordarea pentru primul semestru al anului şcolar 2012-2013, a 3 burse sociale în valoare de 200 lei/lună, respectiv a unei burse de studiu în valoare de 300 lei/lună, în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1. Dima Ábrahám, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă socială pentru lunile: noiembrie şi decembrie;
2. Ötves Tímea, Liceul de Artă „Plugor Sándor”, bursă socială pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie;
3. Pinti Kinga – Melinda, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă socială pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie;
4. Ötvös István, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă de studiu pentru lunile: septembrie, noiembrie şi decembrie.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului dl. Tischler Ferenc şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2013.


  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină