Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  90/2013

pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.703/2013 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea HCL nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, după cum urmează:
I. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6 - Aprobarea/respingerea cererilor de finanţare se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii de finanţare şi va fi comunicată pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna (www.ccicov.com).”
II. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre se modifică, după cum urmează:
II.1. Literele e) şi f) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:
“e) solicitantul nu are impozite şi taxe locale restante la bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe”.
“f) solicitantul a achitat în întregime impozitul pe clădiri aferent anului 2013 datorat bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe”.
II.2 Litera a) a articolului 9 va avea următorul cuprins:
“a) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii”.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină