Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  63/2013

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 a Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.873/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 10/2013 a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, privind privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2012 al Casei de cultură municipală Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul motivat asupra rezultatului obţinut în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 de domnul Dulányi Balogh Aladár managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe, elaborat de Comisia de evaluare anuală a managementului, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13861/2013;   
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, prezentat în Raportul motivat nr. 13.759/2013 al Comisiei de evaluare anuală, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Rezultatul final al evaluării anuale poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva Judit viceprimar, Compartimentul de Resurse Umane şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 63/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină