Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  64/2013

privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 597/2013 al Direcţiei de asistenţă comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă:
- dl. Tischler Ferenc, viceprimar;
- dl. Kelemen Szilárd-Péter, consilier local;
- dl. Zsigmond József, consilier local;
- dl. Nemes Előd, consilier local;
- d-na Aczél Kata, consilier local;
- reprezentantul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;
- reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică;
- reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Covasna;
- reprezentantul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe;
- reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna;
- reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentantul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna;
- reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean;
- reprezentantul Asociaţiei Romilor „Amenkha”;
- reprezentantul Poliţiei Române;
- reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna;
- 3 reprezentanţi ai societăţii civile;
- Directorul Şcolii Gimnaziale „Néri Szent Fülöp”.
ART. 2. – Grupul de Lucru Local (GLL) va aproba Planul Local de Acţiune privind incluziunea minorităţii rome, elaborat de Grupul de Iniţiativă Locală (GIL) pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe şi îl va supune spre asumare Consiliului local.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină