Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 


HOTĂRÂREA NR.  45/2013

privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.015/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun;
Având în vedere propunerea de asociere nr. 12394/11.03.2013 înaintată de Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 12-14, jud. Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1949 - 1954 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă asocierea în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere în participaţie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă..
ART. 2. – Numeşte în calitate de reprezentant al Consiliului Local în Comisia de supraveghere a asocierii, pe domnul Zsigmond József, consilier local.
ART. 3. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea contractului de asociere în participaţie.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului dl. Antal Árpád András, administratorul public al municipiului dl. Czimbalmos Kozma Csaba şi persoana desemnată prin art. 2 al prezentei hotărâri.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 45/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină