Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  47/2013

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în str. Gróf Mikó Imre
nr. 11, în favoarea Asociaţiei “Vadon”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.118/2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 13.870/19.03.2013 a Asociaţiei „Vadon”, prin care solicită imobilul „Casa Bene” pentru realizarea unei expozitii cinegetice;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al Asociaţiei „Vadon”, constituită în temeiul H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş, în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”;
Având în vedere prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 874-875 şi ale art. 2146-2157 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului „Casa Bene”, situat în str. Gróf Mikó Imre, nr. 11, înscris în Cf nr. 24735 Sfântu Gheorghe, A1, nr. top. 150/2, 151/1/2, curte în suprafaţă de 1229 mp., A1.1, Cad: C1, nr. top. 150/2, 151/1/2, casă de piatră, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Asociaţiei „Vadon”, în scopul înfiinţării şi organizării unei expoziţii cinegetice, colecţie publică de drept privat.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2013.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 47/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină