Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  48/2013

privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului situat pe str. Váradi József nr. 92 în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară
din Municipiul Sfântu Gheorghe”
       


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3957/23.01.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 309/14.02.2008 a consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” din Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 8, art. 14 şi art. 16 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 867 şi art. 868 din Cod civil;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se ia act de renunţarea de către titular asupra dreptului de administrare al imobilului situat pe str. Váradi József nr. 92, evidenţiat în C.F. nr. 24279 Sfântu Gheorghe de la A+1, nr. cad. 24279 compus din teren de 635 mp şi construcţii de la A+1.1, cu nr. cad. 24279-C1- Centru Multifuncţional “Néri Szent Fülöp”, delegat în favoarea Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII “Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat pe str. Váradi József.
ART. 2. – (1) Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat pe str. Váradi József nr. 92, evidenţiat în C.F. nr. 24279 Sfântu Gheorghe de la A+1, nr. cad. 24279 compus din teren de 635 mp şi construcţii de la A+1.1, cu nr. cad. 24279-C1- Centru Multifuncţional “Néri Szent Fülöp”, având valoare de inventar de 1.562.899,73 lei.
(2) Inventarul domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe se va modifica în sensul prevederilor alin. (1), în condiţiile legii.
ART. 3. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului identificat la art. 1 alin. (1), în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19, în vederea asigurării unui sistem de servicii sociale pentru comunitatea romă, prevăzute în Proiectul de finanţare şi aprobate prin Contractul de finanţare nr. 2348/30.09.2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Autoritatea de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia.
ART. 4. – Se aprobă proiectul contractului de administrare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

 

Sfântu Gheorghe, la 28 martie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 48/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină