Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  39/2013

privind modificarea Contractelor de administrare încheiate asupra imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Ţigaretei nr.75


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile cap. 10.1 din contractele de administrare încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 204/2012 şi 263/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu;
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractelor de administrare nr. 58447/07.11.2012,58449/07.11.2012,58450/07.11.2012,58451/07.11.2012,58452/07.11.2012,58453/07.11.2012,58455/07.11.2012,58460/07.11.2012,58461/07.11.2012,58466/07.11.2012,58468/07.11.2012,58469/07.11.2012,58471/07.11.2012,58472/07.11.2012,66791/18.12.2013,67036/19.12.2012 şi nr. 67065/19.12.2012 încheiate între Municipiul Sfântu Gheorghe şi diferite instituţii de cultură şi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi Poliţia locală din subordinea Consiliului Local, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2013.

 

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 39/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină