Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  40/2013

pentru modificarea şi completarea HCL nr. 3/2013 privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10655/2013 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 3/2013 privind aprobarea concesiunii prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6.000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n., după cum urmează:
I Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă modificarea suprafeţei terenului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n. înscris în C.F. nr. 27.956 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1513/5/1/2, 1511/1/1, 1535/2/2/2/2/2/2, 1513/6/2, de la suprafaţa C.F. de 12.918 mp, la 12.818 mp, suprafaţă reală măsurată”.
II. Articolul 1 al HCL nr. 3/2013 va deveni articolul 11, cu următorul cuprins:
„ART. 11 - Se aprobă dezlipirea terenului proprietatea privată municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor f.n. înscris în C.F. nr. 27.956 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1513/5/1/2, 1511/1/1, 1535/2/2/2/2/2/2, 1513/6/2, în suprafaţă de 12.818 mp pe două loturi, conform Documentaţiei cadastrale nr. 1383/21.01.2013 elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top. nou 1513/5/1/2 în suprafaţă de 2.987 mp, 1511/1/1 în suprafaţă de 1333 mp, 1535/2/2/2/2/2/2/1 în suprafaţă de 202 mp şi 1513/6/2 în suprafaţă de 1.478 mp, cu nr. cad. 31.991, în suprafaţă totală de 6.000 mp.
-    lotul nr. 2 cu nr. top. nou 1535/2/2/2/2/2/2/2 cu nr. cad. 31.992, în suprafaţă totală de 6.818 mp.”
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 04 martie 2013.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină