Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  31/2013
privind vânzarea directă a unui teren intravilan, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Oltului nr. 74, către numiţii Illés Tibor şi Illés ZsuzsannaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9322/2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 15.982/2012, formulată de Illés Tibor şi Illés Zsuzsanna prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă totală de 348 mp, aferent construcţiei proprietatea lor;  
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4.363/2012 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 907 din Codul civil şi ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

   
HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă efectuarea procedurii de rectificare a titularului dreptului de proprietate al imobilului înscris în CF nr. 29.996 Sfântu Gheorghe, sub B1, nr. top. 4/2/a/5, având categoria de folosinţă curţi construcţii, din greşit: „Primăria Municipiului Sf. Gheorghe”, în corect: ”Municipiul Sfântu Gheorghe”. 
ART. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra terenului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, aferent construcţiei casă din cărămidă cu 1 cameră şi dependinţe, evidenţiată în C.F. nr. 26.123 Sfântu Gheorghe sub nr. top 6/3, proprietatea tabulară a numiţilor Illés Tibor şi Illés Zsuzsanna, identificat la art. 1 al prezentei hotărâri. 
ART. 3. - (1) Preţul de vânzare al terenului este echivalentul în lei a 7300 Euro, în conformitate cu Raportul de evaluare nr. 4363//2012, întocmit de S.C. Novitas S.R.L., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, la cursul oficial leu/euro valabil la acea dată.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2013

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 31/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină