Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  35/2013
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 438/2012 al directorului Căminului “Zathureczky Berta”, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 9766/2013;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii asistenţei sociale nr. 292/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Începând cu data de 01 martie 2013, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere a unei persoane vârstnice îngrijită în Căminul “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe, la suma de 902,13 lei la Căminul pentru persoane vârstnice şi 808,40 lei la Centrul de zi pentru persoane vârstnice.
ART. 2. - Categoriile de contribuţii lunare de întreţinere pentru beneficiarii Căminului “Zathureczky Berta” în unitatea de asistenţă socială, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL 31/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”, se abrogă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Căminului „Zathureczky Berta” din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
                           


Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 35/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină