Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  6/2013

privind modificarea contractelor de închiriere încheiate în baza Hotărârii consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4060/23.01.2013 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile pct. 11.2 al cap. XI din Contractele de închiriere nr. 1038/2013, nr. 1039/2013, nr. 1041/2013 şi nr. 2969/2009;
Având în vedere cererea nr. 3493/21.01.2013 înaintată de senatorul Klárik László-Attila;
Având în vedere cererea nr. 3495/21.01.2013 înaintată de deputatul Márton Árpád-Francisc;
Având în vedere cererea nr. 3496/21.01.2013 înaintată de deputatul Markó Attila-Gábor;
Având în vedere cererea nr. 3491/21.01.2013 înaintată de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România-Organizaţia Teritorială Trei Scaune;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulerioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractelor de închiriere nr. 1038/2013, nr. 1039/2013, nr. 1041/2013 şi nr. 2969/2009, încheiate în baza H.C.L. nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectele actelor adiţionale, anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1, 2, 3, 4 la H.C.L. nr. 6/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină