Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  7/2013

privind punerea în valoare a materialului lemnos provenit din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2739/2013 al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2013, elaborat de S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic în vigoare;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H. G. nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă pe anul 2013 exploatarea a 7000 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1. Masă lemnoasă vândută prin licitaţie agenţilor economici, la drum auto: 3000 mc;
2. Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 3000 mc,  
3. Masă lemnoasă necesară pentru nevoile proprii ale subunităţilor primăriei - 1000 mc:
- 600 mc, lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de gospodărire a domeniului public;
- 170 mc, lemn foc destinat instituţiilor de învăţământ din Câmpul Frumos, Chilieni, Coşeni;
- 40 mc, respectiv 10-10 mc, pentru încălzirea căminelor culturale şi a caselor de cult din Chilieni şi Coşeni.
- 135 mc, pentru încălzirea centrului de tratament Şugaş;
- 20 mc, lemn foc pentu încălzirea barăcii de control situată la ieşirea din municipiu spre Şugaş Băi;
- 20 mc, lemn foc pentru cabana pastorală din Benedekmező.
- 15 mc, lemn foc pentru încălzirea Adăpostului de câini “Nez Perce” Câmpul Frumos.
(2) Transportului materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii de la rampă la punctul de destinaţie, se va asigura cu autovehiculele aparţinând Serviciului de gospodărire a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor Murgó, prin S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L. în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru valorificarea lemnului rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 6. – (1) Din comisiile de preselecţie, respectiv din comisiile de licitaţie organizate în condiţiile legii, vor face parte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public, în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi un împuternicit al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Locul, data şi ora începerii licitaţiilor se va stabili de către organizator.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 7/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină