Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  12/2013

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, pe anul 2012

 


   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3855/2013 al Compartimentului pentru învţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de management nr. 4496/29.01.2010, încheiat cu domnul Mihaiu Horaţiu Nicolae;
Având în vedere H.C.L. nr. 141/2012 privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale minimale, precum şi ale criteriilor de performanţă angajate de managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012;
Având în vedere prevederile Cap. IV al O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului,  modelului-cadru al Caietului de obiective, modelului-cadru al Raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al evaluării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2012, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu numirea Comisiei de evaluare, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi stabilirea calendarului de evaluare a managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, pe anul 2012.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 12/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină