Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  2/2013

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 119/20013 al Direcţiei de asistenţă comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 115/2013 al Compartimentului resurse umane din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

                                 
HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 ianuarie 2013, potrivit anexelor nr. 1- 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Domnul Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/2013

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 2/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină