Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  3/2013

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă – fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unui teren în suprafaţă de 6.000 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor fn.

 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4173/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea de intenţie al unui investitor potenţial, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 3806/2013;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 879 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

   
ART. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor fn. înscris în CF. nr. 27956 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1513/5/1/2, 1511/1/1, 1535/2/2/2/2/2/2, 1513/6/2, în suprafaţă de 12.918 mp, pe două loturi, conform documentaţiei cadastrale nr. 1383/21.01.2013 elaborată de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top nou 1513/5/1/2, în suprafaţă de 2.987 mp, 1511/1/1 în suprafaţă de 1.333 mp, 1535/2/2/2/2/2/2/1, în suprafaţă de 202 mp şi 1513/6/2, în suprafaţă de 1.478 mp, cu nr. cad. 31.991, în suprafaţă totală de 6.000 mp;
-    lotul nr. 2 cu nr. top nou 1535/2/2/2/2/2/2/2, cu nr. Cad. 31.992, în suprafaţă de 6.918 mp.
ART. 2. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a parcelei de teren identificată prin nr. cad. 31.991 teren de construcţie în suprafaţă de 6.000 mp, în vederea construirii şi exploatării unor hale de depozit pentru mărfuri.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 1.000 lei.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. nr. 3/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină