Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 292/2012

privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi P.F.A. Bálint Gyula


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 59.511/12.11.2012 prin care Bálint Gyula Intreprindere Individuală, solicită prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/2007;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.220/14.12.2012 al Compartimentului cu probleme de administrare patrimonială al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor cap. III din Contractul de locaţiune nr. 212/2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi P.F.A. Bálint Gyula;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederie art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (5) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂSTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de locatiune nr. 212/2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Persoana fizică autorizată Bálint Gyula, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în perimetrul construibil al zonei de agrement Sugaş Băi, în vecinătatea staţiei de autobuz, pentru o perioadă de 5 ani, conform clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei patrimoniu prin Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială şi Direcţiei finanţelor publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 292/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină