Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 293/2012

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, reglementarea situaţiei juridice a unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, precum şi prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererile nr. 54.014/22.10.2012 a S.C. Turism şi Comerţ “CONNECT” S.R.L.; nr. 65.566/12.12.2012 a S.C. “TORO IMPEX” S.R.L.; nr. 57.530/05.11.2012 a S.C. CONMIXT EXPORT IMPORT S.R.L., precum şi nr. 64.093/04.12.2012 a S.C. FARMACIA ELIXIR S.R.L;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.887/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului din exterior pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii în imobilul situat pe str. Lt. Păiş David nr. 51, proprietatea S.C. FARMACIA ELIXIR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 decembrie 2012.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei a 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea contractelor de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenurilor, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ, pe o perioadă de 5(cinci) ani, începând din data de 01 decembrie 2012, identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenurile identificate la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei a 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectele contractelor de concesiune, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu proprietarii construcţiilor, având ca obiect terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1), reprezentând echivalentul în lei a 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul actului adiţional ce se va încheia cu titularii contractelor de concesiune, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 293/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină