Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 294/2012

privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.452/2012 al Biroului locativ, relaţi, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 15 alin. (6) – (8) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Lista de repartizare se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii, prin afişare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Contestaţiile împotriva listei de repartizare se vor adresa Primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, situat pe str. Erege nr. 19, în termen de 7 zile de la data afişării listei.
ART. 4. – (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primirea acestora, prin decizie, în condiţiile legii.
(2) Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 294/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină