Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 295/2012

privind dezlipirea unui teren situat în Şugaş Băi


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33.453/ 13.07.2012 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poziţia nr. 363 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 879, 888 din Codul civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă întabularea dreptului de proprietate publică al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, asupra terenului situat în Şugaş Băi, înscris în C.F. nr. 30877 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2233/7, în suprafaţă de 716 mp. în proprietatea publică a municipiului Sfăntu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului descris la art. 1, pe patru loturi, conform Documentaţiei cadastrale nr. 14.413/28.06.2012, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. cad. 31221, în suprafaţă de 221 mp, cu destinaţia de teren construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. cad. 31222, în suprafaţă de 136 mp, cu destinaţia teren construcţii;
-    lotul nr. 3 cu nr. cad. 31223, în suprafaţă de 293 mp, cu destinaţia de curţi construcţii;
-    lotul nr. 4 cu nr. cad. 31224, în suprafaţă de 66 mp, cu destinaţia de curţi construcţii.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 295/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină