Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 299/2012

privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67771/2012 a Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 67834/27.12.2012 înaintată de senatorul Klárik László-Attila;
Având în vedere cererea nr. 67835/27.12.2012 înaintată de deputatul Márton Árpád-Francisc;
Având în vedere cererea nr. 67836/27.12.2012 înaintată de deputatul Markó Attila-Gábor
Având în vedere cererea nr. 67833/27.12.2012 înaintată de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România-Organizaţia Teritorială Trei Scaune;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul senatorilor şi deputaţilor;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. m, alin. (4) lit. b şi c, precum şi art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulerioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


Art. 1. – Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unor spaţii identificate în anexele nr.1 şi 2, din imobilul “Palatul Beör”, situat pe str. Martinovics Ignác nr. 2, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 23773 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 802 în vederea asigurării unor sedii pentru birouri parlamentare, pe perioada exercitării mandatului, în favoarea următoarelor persoane care au obţinut mandat de parlamentar la alegerile din 09 decembrie 2012:
•    spaţiile E01, E02, E10 în favoarea d-lui Markó Attila-Gábor, deputat;
•    spaţiul „E04, E05, E06, E07, E08”, în favoarea d-lui Marton Árpád, deputat;
•    spaţiul „P01, P02 P03 P04 P11”, în favoarea d-lui Klárik László-Attila, senator.
Art. 2. - Se aprobă Actul adiţional la Contractul de închiriere nr. 2969/26.01.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România-Organizaţia Teritorială Trei Scaune, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 3. – Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectele contractelor de locaţiune, anexele nr. 3-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
Art. 4. – Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe

 


Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 299/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină