Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  282/2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 248/2012 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 65509/11.12.2012 al CEC BANK S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 248/2012 privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A., prin introducerea după articolul 2 a două noi articole, articolele 21 şi 22, după cum urmează:
„Art. 21 – Se aprobă garantarea finanţării rambursabile interne prin cesiune de creanţă asupra veniturilor proprii viitoare formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, aşa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 22 – Cu semnarea documentelor contractuale cu CEC BANK S.A. se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András şi directorul Direcţiei economice, d-na Veress Ildikó”.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art. 22.

 


Sfântu Gheorghe, la 17 decembrie 2012.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină