Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  283/2012

privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2646/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile subcapitolului 5.6. „Centre Sociale” din H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului Propriu de Specialitate şi al Unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 266/2012 privind continuarea măsurilor de reorganizare a Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă lista cu locatarii Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec, bl. 144, beneficiari de repartiţie în imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Anterior emiterii repartiţiei, locatarii identificaţi în anexă au obligaţia să confirme îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată născute din calitatea lor de locatari, respectiv de contribuabili faţă de bugetul local.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Viceprimar Tischler Ferenc şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 17 decembrie 2012.
 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 283/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină