Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 276/2012

privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în Coşeni.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.506/2012 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafaţă de 580 mp. situat în Coşeni, înaintată de d-na Fazakas Vilma (născută Orban), prin reprezentant Fazakas Károly, conform procurii speciale autentice nr. 865/2008;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4382/2012 întocmit de S.C. Novitas S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215//2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenului intravilan în suprafaţă de 580 mp., situat în Coşeni, identificat prin CF nr. 31785 Sfântu Gheorghe, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 235 Coşeni) A1, nr. top. 130, aflată în proprietatea lui Fazakas Vilma născută Orban, la preţul de 15 Euro/mp.
ART. 2. - Preţul integral de cumpărare de 8.700 Euro se va plăti în echivalent în lei, calculat la cursul oficial leu/euro comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină