Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  263/2012
pentru modificarea şi completarea HCL. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45641/21.09.2012 Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Bibliotecii Judeţene Bod Péter cu nr. 59449/2012 privind renunţarea la locuinţa de serviciu atribuită prin HCL. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu;
Având în vedere adresa Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” cu nr. 60249/2012 privind renunţarea la locuinţa de serviciu atribuită prin HCL. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 866 – 870 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – Se ia act de renunţarea Bibliotecii judeţene “Bod Péter” asupra dreptului de administrare a unei locuinţe de serviciu din imobilul situat pe str. Ţigaretei nr. 75.
ART. 2. – Se ia act de renunţarea Liceului tehnologic “Puskás Tivadar” asupra dreptului de administrare a două locuinţe de serviciu din imobilul situat pe str. Ţigaretei nr. 75.
ART. 3. – (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea unor instituţii publice de cultură şi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe a locuinţelor de serviciu identificate la art. 1 şi 2 a prezentei hotărâri.
(2) Instituţiile publice beneficiare şi numărul spaţiilor transmise în administrare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Predarea locuinţelor de serviciu în administrarea instituţiilor publice se face de către o comisie numită prin dispoziţie de primar, consemnată într-un proces-verbal de predare-primire.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. nr. 263/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină