Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  264/2012
pentru modificarea Contractului de comodat nr. 42.195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62446/23.11.2012 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere solicitarea Fundaţiei Creştină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe nr. 62514/23.11.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de Comodat nr. 42.195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe în baza H.C.L. nr. 150/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform proiectului actului adiţional anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexă  la H.C.L. nr. 264/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină