Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  267/2012
privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru S.C. PROFAUDIT S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.127/22.11.2012 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 49.020/10.10.2012 a S.C. PROFAUDIT S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, înregistrată la Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, prin care solicită acordarea ajutorului de minimis în condiţiile H.C.L. nr. 362/2010 privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru investiţia constând în construirea halei de producţii din str. Armata Română nr. 56 şi documentaţia aferentă;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 96 din O.U.G. 106/2007 şi dispoziţiile pct. 221^1 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2010 privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de minimis pentru S.C. PROFAUDIT S.R.L., sub forma facilităţii fiscale constând în reducerea impozitului pe clădiri, în cotă de 30%, alcătuit din cota de 10% aferent valorii investiţiei realizate la imobilul hală de producţie, respectiv cota de 20% aferent profilului de activitate desfăşurat de societate, pentru perioada 01.12.2012 – 31.12.2013, în condiţiile schemei de ajutor de minimis aprobată prin H.C.L. nr. 362/2010 privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină