Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  268/2012
privind reactualizarea contribuţiei beneficiarilor Centrului de Zi din cadrul Căminului „Zathureczky Berta”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 432/15.12.2012 al Căminului “Zathureczky Berta” pentru persoane vârstnice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 146/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de procedure şi al Ghidului beneficarului al Căminului “Zathureczky Berta”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă reactualizarea, începând cu data de 01 ianuarie 2013, a contribuţiei de întreţinere pentru persoanele din Centrul de Zi din cadrul Căminului “Zathureczky Berta”, la suma de 20 lei/zi beneficiar.
ART. 2. - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Manualul de Proceduri, precum şi Ghidul beneficiarului al Căminului “Zathurecky Berta”, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:
I. Articolul 34 lit. i) al subcapitolul IV.2. “Beneficiarii Centrului de zi pentru persoane vârstnice” din Regulamentul de organizare şi funcţionare, va avea următorul cuprins:
    “i) să achite lunar contravaloarea serviciilor prestate, beneficiarii care realizează un venit, vor contribui la serviciile centrului. Contribuţia beneficiarului ce se va plăti este calculată pe participare de o zi, astfel numărul zilelor vizitate se va înmulţi cu suma de 20 lei, pentru serviciile efectuate. Persoanele care nu realizează niciun fel de venit, cheltuielile aferente vor fi suportate de rude, în cazul în care aceştia îşi dau acceptul. La plata contribuţiei beneficiarul va primi o chitanţă pe suma contribuantă;”
II. Punctul 3.2.7. al capitolul 3.2. “Obligaţiile beneficiarului” din Contractul de prestări servicii sociale, anexa nr. 1 la Manualul de proceduri, va avea următorul cuprins:  
“3.2.7. Să achite lunar contravaloarea serviciilor prestate. (Beneficiarii care realizează un venit vor contribui la serviciile centrului. Contribuţia beneficiarului ce se va plăti este calculată pe participare de o zi, astfel numărul zilelor în care a beneficiat de serviciile Centrului de zi se va înmulţi cu suma de 20 lei ce reprezintă contribuţia zilnică pentru serviciile efectuate. Persoanele care nu realizează nici un fel de venit cheltuielile aferente vor fi suportate de rude, în cazul în care acestea îşi dau acceptul. La plata contribuţiei beneficiarul va primi o chitanţă pentru suma achitată.”)
III. Angajamentul de plată, anexa nr. 2 la Manualul de proceduri, va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Căminului “Zathureczky Berta”. 

 


Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 268/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină