Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  259/2012
privind aprobarea participării Căminului “Zathureczky Berta” la programul de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrale de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 433/2012 al Căminului “Zathureczky Berta” din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ordinului Ministerului Muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării;
Având în vedere adresa Agenţiei Judeţene pentru plăţi şi Inspecţie Socială Covasna nr. 15573/2012;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– (1) Se aprobă participarea Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar, la programul de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Solicitarea de finanţare se va depune pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru decontarea contravalorii achiziţiei de dotări necesare funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”.
ART. 2. – Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura cheltuielile de funcţionare ulterioare şi va păstra destinaţia iniţială sau destinaţia socială a căminului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 3. - Se aprobă bugetul total al proiectului în valoare de 50.000 Euro, din care 45.000 Euro (90%) din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 5000 Euro (10%) contribuţia proprie a municipiului Sfântu Gheorghe, pentru cele 12 luni de derulare a proiectului aferente anului 2013, precum şi suportarea eventualelor cheltuieli neeligibile conexe.
ART. 4. – Cu depunerea solicitării de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se mandatează d-na Klárik Mária Antónia, directorul Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 noiembrie 2012.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină