Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 249/2012
privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Asociaţia Vadon”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.637/2012 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 116864/12.10.2012 emisă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;
Având în vedere poz. 617, 618 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 874 – 875 şi art. 2146-2157 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c, respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, persoană juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică.
ART. 2. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, alături de Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în calitate de membrii fondatori, la înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia Vadon”.
ART. 3. - (1) Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
ART. 4. - (1) Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrată.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local.
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat în funcţie de modificările legislative intervenite, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei.
ART. 5. – (1) Sediul Asociației „Asociaţia Vadon” va fi în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 7.
(2) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 ani, în favoarea Asociaţiei „Asociaţia Vadon” a spaţiilor situate la parterul imobilului „Casa cu Arcade” de pe str. Libertăţii nr. 7, identificate potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
(3) Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 92.500 lei, reprezentând 74% din totalul capitalului iniţial și care se suportă din bugetul local.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală a municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 185.000 lei, reprezentând 74% din totalul cotizaţiei anuale plătibilă de către asociaţi.
ART. 7. - Se desemnează ca reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Asociaţia Vadon” dl. Debreczeni László, d-na Aczél Kata, dl. Bálint Iosif, dl. Kelemen Szilárd-Péter şi d-na Sztakics Éva-Judit.
ART. 8. - Se mandatează persoanele desemnate la art. 7 să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa de constituire a Asociaţiei „Asociaţia Vadon”.
ART. 9. - Pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a Asociaţiei, inclusiv pentru deschiderea contului în vederea constituirii patrimoniului iniţial, se desemnează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva Judit.
ART. 10. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate la art. 7 şi 9.
 


Sfântu Gheorghe, la 16 noiembrie 2012.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexe la H.C.L. nr. 249/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină