Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 248/2012
privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.533/05.11.2012 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei de la CEC BANK S.A., aşa cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 162/2009, H.C.L. nr. 186/2009, H.C.L. nr. 333/2010, respectiv H.C.L. nr. 181/2011;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1362 din 21 august 2009, precum şi avizele nr. 60.5614/18.11.2010; 613210/06.10.2011 ale acesteia;
Având în vedere prevederile contractului liniei de finanţare rambursabilă nr. 20.214/16/13.12.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi CEC BANK S.A., cât şi a actelor adiţionale nr. 20.214/16/A/31.12.2010 şi nr. 20.214/16/B/31.12.2010, respectiv, nr. 20214/16/C/27.12.2011;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A. în conformitate cu prevederile contractului nr. 20214/16/23.12.2009 şi a actelor adiţionale nr. 20214/16/A/31.12.2010, nr. 20214/16/B/31.12.2010 şi nr. 20214/16/C/27.12.2011.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de linie de finanţare rambusabilă de investiţie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 16 noiembrie 2012.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină