Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  246/2012
privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Gödri Ferenc nr. 2, proprietatea S.C. Asigurarea Românească-Asirom Vienna Insurance Group S.A. Bucureşti

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58071/06.11.2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere acceptarea vânzării imobilului situat pe str. Gödri Ferenc nr. 2, exprimată prin adresa nr. 58043/06.11.2012 al S.C. Asigurarea Românească-Asirom Vienna Insurance Group S.A. Bucureşti, în calitate de proprietar;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4356/2012 al spaţiului administrativ situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 2, etajul I, jud. Covasna, elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 2, evidenţiat în C.F. individuală nr. 23.074-C1-U4 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 144/1/1/XXXVII Sediu Asirom având la parter windfang, hol acces, depozit, casa scării, la etajul I secretariat, caserie, cabinet director, arhivă, birouri agenţi asigurare calculatoare, birouri daune, depozit, WC femei, WC bărbaţi, culoar, birou de contabilitate, birou asigurări, hol, debara, în suprafaţă utilă de 281 mp, cu cotele de părţi comune de 43/546 parte, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 23.074, proprietatea tabulară a S.C. Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A. Bucureşti.
ART. 2. – Preţul integral de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 115.800 Euro (osutăcincisprezecemiioptsute), echivalent în lei, calculat la cursul oficial leu/euro comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 58045/2012, elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L., se va achita până la sfârşitul lunii noiembrie 2012.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 noiembrie 2012.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin-Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 246/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină