Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 300/2012
pentru modificarea HCL nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Titlului IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr.  571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013, după cum urmează:
I. Litera a din alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
„a) în cazul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice, la cota de 10%”;
II. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
III. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Limitele minime şi maxime ale amenzilor precum şi lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru şi nivelurile acestora sunt cele prevăzute în H.G. nr. 1309/2012”.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei finanţe publice municipale; Compartimentului de protecţie civilă, sănătate şi securitate în muncă, informaţii clasificate; Compartimentului „Tour Info”; Compartimentului de relaţii cu asociaţii de proprietari; Direcţiei de gospodărire comunală; Direcţiei urbanism; Direcţiei patrimoniu; Compartimentului de registru agricol; Compartimentului de relaţii cu publicul, informaţii, registratură; Serviciului comunitar de evidenţă a persoanelor; Direcţiei de sport şi agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 300/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină