Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 296/2012
pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 57097/2012 a Primarului municipiului, dl. Antal Árpád András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58585/2012 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere procesul - verbal al Consiliului de administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna nr. 19/31.10.2012;
Având în vedere H.C.L. nr. 191/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e, alin. alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

Anexe:

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. 296/2012

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. 296/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină