Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 285/2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 61.918/21.11.2012 al viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.919/21.11.2012 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Titlului IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, precum şi a H.G. nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011;
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din H.G. nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2013, după cum urmează:
(1) Valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe pentru o unitate impozabilă sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2013, conform H.G. nr. 956/2009, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Modul de calcul al impozitului pe teren este prevăzut la pct. 82 din H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport este prevăzut la pct. 109 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 1,5%.
(3) Cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 20%.
(4) Cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 40%.
(5) Cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, prevăzută la art. 253 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 1,5%.
(6) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirilor cu destinaţie turistică, ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, în cazul persoanelor juridice, prevăzut la art. 253 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte în funcţie de data ultimei reevaluări, conform prevederilor alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) şi se completează cu un procent de 10%.
(7) Cota taxei pentru servicii reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la 3%.
(8) Cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal reprezentând taxa hotelieră se stabileşte la 1%, cota se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, pensiuni etc.) şi se datorează pentru întreaga durată a sejurului.
ART. 2. - (1) Bonificaţia pentru contribuabili persoane fizice şi juridice prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează :
a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
b) în cazul impozitului/taxei pe teren: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport: ianuarie 10%, februarie 10%, martie 5%.
(2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante faţă de bugetul local.
ART. 3. - (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte, după cum urmează:
a)    în cazul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice, la cota de 20%;
b)    în cazul impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, la cota de 20%;
c)    în cazul taxei hoteliere, la cota de 20%;
d)    în cazul taxelor pentru eliberarea: autorizaţiei de construire, la cota de 20%;
e)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, la cota de 20%;
f)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, la cota de 20%;
g)    în cazul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii la cota de 20%;
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) pentru o unitate impozabilă este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 4. – (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 31 ianuarie 2013, sub sancţiunile prevăzute de lege.
(2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.
ART. 5. - Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 230/2006 şi nr. 137/2010.
ART. 6. - Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Pentru persoanele fizice şi juridice, se aprobă anularea creanţelor restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici sau egale cu 40 lei, pentru poziţiile de rol care nu figurează cu debite curente şi au restanţe aflate în sold la data de 31.12.2012, conform art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8. - (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, în condiţiile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru pensionarii al căror venituri lunare constau în exclusivitate din pensie şi sunt mai mici decât salariul minim pe economie, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(4) Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 9. – (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţie de locuinţă al persoanelor fizice şi juridice, care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. Scutirea se poate aplica dacă solicitantul nu figurează cu restanţe faţă de bugetul local şi în conformitate cu regulamentul de aplicare.
(2) Regulamentul privind criteriile şi procedurile de acordare a scutirilor şi reducerilor la plata impozitului pe clădiri, bloc de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, aflate în proprietatea perosanelor fizice şi juridice, constituie anexa nr. 7 la prezente hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. – (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural- ambientale a clădirilor.
(2) Scutirea se poate aplica dacă solicitantul nu figurează cu restanţe faţă de bugetul local şi în conformitate cu regulamentul de aplicare.
ART. 11. – Taxa de acces la Baza de Înot şi Receere, prevăzută la capitolul “Alte taxe locale”, din anexa nr. 1, rămâne valabilă pentru primele trei ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cum urmează:
a)    în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b)    în cazul taxei de acces pentru studenţi, elevi, pensionari şi preşcolari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c)    în cazul taxei de acces pentru curs înot cu instructori de înot autorizat, taxa suplimentară va fi de 2 lei.
ART. 12. - Regulile privind utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Sfântu Gheorghe şi procedurile de evidenţiere ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 13. – Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru şi nivelurile acestora sunt cele prevăzute în anexa la H.G. nr. 956/2009.
ART. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  anul fiscal 2013.
ART. 15. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei finanţe publice municipale; Compartimentului de protecţie civilă, sănătate şi securitate în muncă, informaţii clasificate; Compartimentului „Tour Info”; Compartimentului de relaţii cu asociaţii de proprietari; Direcţiei de gospodărire comunală; Direcţiei urbanism; Direcţiei patrimoniu; Compartimentului de registru agricol; Compartimentului de relaţii cu publicul, informaţii, registratură; Serviciului comunitar de evidenţă a persoanelor; Direcţiei de sport şi agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 27 decembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kató Béla

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
   Hengán Hajnal

 

Anexe:

 

Anexa nr. 1 H.C.L. nr. 285/2012

 

Anexa nr. 2 H.C.L. nr. 285/2012

 

Anexa nr. 3, 4, 5, 6 H.C.L. nr. 285/2012

 

Anexa nr. 7 H.C.L. nr. 285/2012

 

Anexa nr. 8 H.C.L. nr. 285/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină