Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 236/2012

privind strămutarea cabinetelor medicale de familie din clădirea situată pe strada Kós Károly nr. 19/A, în clădirea reamenajată, situată pe strada Kós Károly nr. 78, din Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.759/2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 din HCL nr. 261/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 19/A în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 din HCL nr. 250/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Kós Károly nr. 78;
Având în vedere art. 7.1. din contractele de concesiune nr. 566/2005; 567/2005; 568/2005 şi 569/2005, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de concedent, respectiv, S.C. Nevodent S.R.L., dr. Balogh Darkó Veronika, dr. Korda Elena, şi dr. Szőke Ecaterina, în calitate de concesionari;
În conformitate cu art. 36 alin. (6) lit. a nr. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă strămutarea cabinetelor medicale de familie, situate în prezent într-o clădire de pe strada Kós Károly, nr. 19/A, în clădirea reamenajată, situată pe str. Kós Károly nr. 78, din Sfântu Gheorghe, conform planşei, anexă nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea obiectului Contractului de concesiune nr. 566/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Nevodent S.R.L., potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea obiectului Contractului de concesiune nr. 567/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi cabinet medical de familie dr. Balogh Darkó Veronika, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă modificarea obiectului Contractului de concesiune nr. 568/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi cabinetul medical de familie dr. Korda Elena, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 569/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi cabinetul medical de familie dr. Szőke Ecaterina, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Preluarea de la medicii concesionari a spaţiilor situate pe strada Kós Károly nr. 19/A, respectiv predarea medicilor concesionari a spaţiilor reamenajate în cabinete medicale, situate pe strada Kós Károly nr. 78, se face prin grija Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, prin procese verbale, având la bază inventarul bunurilor preluate de concedent, respectiv predate către concesionari.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr.  236/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină