Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 237/2012

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.121/2011 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi de amenajare a unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.416/2011 al Direcţiei de Gospodărire comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa cu nr. 51806/16.10.2012 înaintată de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1) şi (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, aprobat prin HCL 121/2011, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de act adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea actului adiţional la contractul de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr.  237/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină