Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 239/2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară”, republicată cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2263/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 213/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Căminului Social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144;
Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Codului civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a) si alin. (3) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 541 lit. l) din H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„ART. 541. – Beneficiarii Centrelor Sociale au următoarele obligaţii:
l) locatarii Centrului Social de Urgenţă situat pe str. Lunca Oltului nr. 9-11, respectiv, locatarii Căminului Social situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15 în municipiul Sfântu Gheorghe, sunt obligaţi să achite lunar suma stabilită uniform pentru serviciile de furnizare apă, gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, servicii de canalizare şi salubrizare. Suma stabilită pe cameră pentru sezonul rece (perioada între 01 noiembrie şi 31 martie) este 80 lei, iar pentru sezonul cald (perioada între 01 aprilie şi 31 octombrie) este 70 lei.
Contravaloarea serviciilor de furnizare a energiei electrice se va achita separat de celelalte utilităţi, pe baza consumului efectiv (sunt montate contoare separate în fiecare apartament), calculat de Direcţia de Asistenţă Comunitară la tariful practicat de S.C. Electrica S.A.”

ART. 2. - Anexa nr. 1 la „Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr.  239/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină