Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  240/2012

privind încheierea contractului „Contract de utilizare a zonei drumului” între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul nr. 13.824/2012 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 51373/16.10.2012 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 46 alin. (5) şi art. 47 alin. (7) lit. a din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă încheierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, a contractului de utilizare a zonei drumului naţional aflat în administrarea C.N.A.D.N.R. S.A.- D.R.D.P. Braşov, în suprafaţă de 189 m2, situat în zona DN 13E km 31+889 şi 32+000 DREAPTA, pe raza SDN Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Contractului de Utilizare a Zonei Drumului care urmează a se încheia între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, să negocieze şi să semneze în numele şi pentru municipiul Sfântu Gheorghe Contractul de Utilizare a Zonei Drumului între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, precum şi alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistenţă pentru Proiect al Municipiului.
ART. 4 - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, Biroul Juridic şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr.  240/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină