Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 241/2012

pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.345/2012 al Direcţiei economice şi al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, după cum urmează:
I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2012, fiecare în sumă de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Sfântu Gheorghe”.

II. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a bursei „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:  

  1. Vargha Mihály-Béla, consilier local;
  2. Kondor Ágota, consilier local;
  3. Sztakics Éva-Judit, viceprimar;  
  4. Magyarósi Imola-Piroska, consilier local;
  5. Zsigmond József, consilier local;
  6. Nemes Előd, consilier local;
  7. Guruianu Mădălin-Doru, consilier local. ”

III. Articolul 4 va avea următorul conţinut:

„Art. 4. Se constituie Comisia de rezolvare a contestaţiilor la „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:

  1. Pârvan Rodica, consilier local;
  2. Aczél Kata, consilier local;
  3. Hengan Hajnal, director al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

IV. Articolul 7 din Regulamentul de acordare a burselor de excelenţă „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2009 al Municipiului Sfântu Gheorghe, va avea următorul cuprins:

„Art. 7. Procedura de acordare a burselor de excelenţă „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, se desfăşoară după următorul grafic:

Nr. crt.

Avtivităţi

Termen/perioada de realizare

1.

Depunerea la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 14 noiembrie 2012.

2.

Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a celor care s-au înscris pentru „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 16 noiembrie 2012.

3.

Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a căştigătorilor „BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 28 noiembrie 2012.

 

4.

Depunerea contestaţiilor privind acordarea „BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

în perioada 28 noiembrie – 30 noiembrie 2012.

 

5.

Soluţionarea contestaţiilor depuse privind acordarea „BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

în perioada 30 noiembrie - 07 decembrie 2012.

 6.

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de evaluare a „BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

prima sedinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, ulterioară datei

de 07 decembrie 2012.


ART. 2.
- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: Comisia de evaluare a bursei de excelenţă „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină