Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 243/2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.762/2012 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


 

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Titlul Hotărârii va avea următorul cuprins:

„H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe”

I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„ART. 1. Se aprobă instituirea programului de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin acordarea unor burse sociale şi burse de studiu pentru această categorie care îşi continuă studiile în învăţământul liceal, profesional, postliceal sau universitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.”

II. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

„ART. 5. Se constituie Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: Aczél Kata, consilier local.
Membri:

  • Tischler Ferenc, consilier local;
  • Kondor Ágota, consilier local;
  • Vajna László, consilier local;
  • Csatlós László, consilier local;
  • Palela Rădiţa, consilier local;
  • Nemes Előd, consilier local.”
  • Directorul Şcolii cu clasele I-VIII „Néri Szent Fülöp”;
  • Reprezentantul Asociaţiei „AMENKHA”.

III. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„ART. 6. Se constituie Comisia de rezolvare a contestaţiilor la programul de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: Bálint Iosif, consilier local.
Membri:    

  • Zsigmond József, consilier local,
  • Baksai Edit, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.”

IV. Regulamentul de acordare a burselor sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă care îşi continuă studiile, anexă la hotărâre, se modifică şi se completează, după cum urmează:
IV.1. Titlul Regulamentului va avea următorul cuprins:

„Regulament de acordare a burselor sociale şi de studiu pentru elevii şi studenţii de etnie romă care îşi continuă studiile”

IV.2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru elevii şi studenţii de etnie romă din municipiul Sfântu Gheorghe, care îşi continuă studiile în învăţământul liceal, profesional, postliceal sau universitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Nu pot beneficia de programul de sprijinire studenţii care realizează venituri din salarii.
(3) Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, cu scopul de stimulare a elevilor care obţin rezultate bune la învăţământ, asigurat din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
(4) Cuantumul valoric şi numărul burselor se stabilesc anual de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

IV.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Prin programul de sprijinire a elevilor de etnie romă din municipiul Sfântu Gheorghe, tinerii de etnie romă pot beneficia anual de două categorii de burse:
a) burse de studiu: se acordă elevilor de etnie romă din învăţământul liceal,  profesional, postliceal sau universitar, care au obţinut cel puţin nota 7,50 la învăţătură şi nu au avut mai mult de 5 absenţe nemotivate pe lună;
b) burse sociale: se acordă elevilor de etnie romă din învăţământul liceal, profesional, postliceal sau universitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, care au obţinut cel puţin nota 6,50 la învăţătură, iar venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 360 lei/lună şi nu au avut mai mult de 5 absenţe nemotivate pe lună.
(2) Procedura de acordare a burselor se organizează, de regulă, o dată pe an. Prin excepţie, în situaţia în care pe parcursul anului se constată renunţări la bursă sau anulări ale acesteia, se organizează o a doua sesiune, în semestrul II. Perioadele de desfăşurare a evaluărilor sunt prevăzute în graficul de la art. 9.

IV.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de una din cele două categorii de burse, candidaţii eligibili trebuie să aparţină etniei romilor şi să fie înscrişi într-o unitate şcolară din învăţământul liceal, profesional, postliceal sau instituţie de învăţământ superior din municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Într-un an şcolar, un elev sau student poate fi beneficiarul unei singure categorii de burse.”

IV.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei de studiu va conţine următoarele documente:
- copie Carte de Identitate;
- scrisoare de intenţie;
- declaraţie pe propria răspundere a elevului/studentului sau părinţilor acestuia, după caz, prin care se atestă faptul că elevul/studentul aparţine etniei rome;
- adeverinţă pentru media anului şcolar precedent sau media semestrială de la unitatea/instituţia de învăţământ pe care o frecventează, în original;
- adeverinţă eliberată lunar pentru luna precedentă că nu a avut mai mult de 5 absenţe nemotivate, eliberată de unitatea/instituţia de învăţământ pe care o frecventează, în original;
- recomandări din partea organizaţiilor neguvernamentale;
- alte documente care atestă performanţele şcolare.”

IV.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – Dosarul de înscriere pentru obţinerea bursei sociale va conţine următoarele documente:
- copie Carte de Identitate;
- scrisoare de intenţie;
- declaraţie pe propria răspundere a elevului/studentului sau părinţilor acestuia, după caz, prin care se declară faptul că elevul aparţine etniei rome;
- acte doveditoare privind componenţa şi veniturile membrilor familiei (livretul de familie şi adeverinţă de la locul de muncă/Direcţia de Asistenţă Comunitară - pentru beneficiarii venitului minim garantat/Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, după caz);
- adeverinţă pentru media anuală sau semestrială de la unitatea/instituţia de învăţământ pe care o frecventează, în original;
- recomandări din partea organizaţiilor neguvernamentale.”

ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiilor constituite prin art. 5 şi 6, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină