Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 226/2012

privind acceptarea unei donaţii oferite de Fülöp Berta, Csatlos Ludovic si Csatlos Magda, Garbea Gheorghe, Timár Bálint şi Timár Elisabeta


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52640/18.10.2012 Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 11/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Oferta de donaţie autentificată de Biroul notarului public Savu Alin-Gabriel cu nr. 1536/28.09.2012 şi Încheierea de îndreptarea a erorii materiale nr.41/03.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 863 din Codul Civil;
Având în vedere pct. III.1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă acceptarea donaţiei oferite de Fülöp Berta, Csatlos Ludovic şi Csatlos Magda, Garbea Gheorghe, Timár Bálint şi Timár Elisabeta, constând în imobilele situate în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, evidenţiate în C.F. nr. 28532 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 28532, teren în suprafaţă de 631 mp, C.F. nr. 31.125 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31.125 teren în suprafaţă de 275 mp, C.F. nr. 31.076 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31.076 teren în suprafaţă de 133 mp, C.F. nr. 31.135 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31.135 teren în suprafaţă de 134 mp, C.F. nr. 31.083 Sfântu Gheorghe nr. cad. 31.083 teren în suprafaţă de 220 mp, C.F. nr. 31.128 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 31.128 teren în suprafaţă de 802 mp.
ART. 2. – Se aprobă trecerea imobilelor donate identificate la art. 1 în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de drumuri publice.
ART. 3. – Cu semnarea declaraţiei de acceptare a donaţiei în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină