Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 229/2012

privind vânzarea directă a unor parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Constructorilor f.n., către S.C. BERTIS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52426/2012 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 15.914/2012, formulată de S.C. BERTIS S.R.L. prin care solicită cumpărarea terenurilor în suprafaţă totală de 1434 mp, aferente construcţiilor aflate în proprietatea sa;  
Având în vedere Rapoartele de evaluare de evaluare nr. 4364 /2012 şi nr. 4365/2012 întocmite de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 907 din Codul civil şi ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 82/1997 cu privire la preluarea administrării unor terenuri şi trecerea în proprietatea privată a Primăriei, după cum urmează:

I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art 1.- Terenul proprietatea statului cu drept de folosinţă al FEDERALCOOP Covasna, înscris în C.F. nr. 10823 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1614/2/1- 1613/c/2/2/1 în suprafaţă de 3173 mp, se intabulează în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit planului de situaţie, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre”.


II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2.- Terenul proprietatea statului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2, înscris în C.F. nr. 3528 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1613/c/2/3, 1613/c/2/2/2 - 1614/2/2 în suprafaţă totală de 1916 mp., în baza Legii nr. 18/1991, art. 35 se întabulează în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe”.

ART. 2. - Se aprobă rectificarea titularului dreptului de proprietate înscris în CF nr. 26057 Sfântu Gheorghe, sub B1, nr. top. 1613/c/2/2/2/3 din greşit: „Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” în corect: „Municipiul Sfântu Gheorghe”; rectificarea titularului dreptului de proprietate înscris în C.F. nr. 26.050 Sfântu Gheorghe sub B1, nr. top. 1614/2/1 din greşit „Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” în corect „Municipiul Sfântu Gheorghe”; rectificarea titularului dreptului de administrare înscris în CF nr. 26.050 Sfântu Gheorghe, sub B2, din greşit: „Consiliul Local al Primăriei Mun. Sf. Gheorghe”, în corect: ”Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe”.
ART. 3. - Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra parcelelor proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificate prin C.F. nr. 26.050 Sfântu Gheorghe, A1, nr. top. 1614/2/1, curţi construcţii, în suprafaţă scriptică de 600 mp., în suprafaţă reală de 531 mp. şi C.F. nr. 26057 Sfântu Gheorghe, A1, nr. top. 1613/c/2/2/2/3, curţi construcţii în suprafaţă scriptică de 834 mp., în suprafaţă reală de 797 mp., situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor, f.n, către S.C. BERTIS S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ozunului nr. 6, proprietarul construcţiilor edificate pe aceste parcele.
ART. 4. - (1) Preţul de vânzare al parcelei în suprafaţă reală de 531 mp este echivalentul în lei a 6.900 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 4364//2012, al parcelei în suprafaţă reală de 797 mp este echivalentul în lei a 10.400 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 4365/2012, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă. 
              (2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, la cursul oficial leu/euro comunicat de BNR.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Debreczeni László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr.  229/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină