Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 222/2012

pentru modificarea H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N., cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.173/2012 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N., cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 146/2012 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
– Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 104/2006 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M. – I.F.N., cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„ART. 1. – Se mandatează dl. consilier Miklós Zoltán cu reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. –Filiala F.N.G.C.I.M.M.
(2) În cazul imposibilităţii de reprezentare din motive independente de voinţa persoanei mandatate prin alin. (1), mandatul de reprezentare va fi îndeplinit de dl. consilier Kelemen Szilárd Péter.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate la art. 1 al prezentei hotărâri.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină