Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 218/2012

privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45672/2012 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 22/2012 privind aprobarea derulării „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” şi lansat la nivel judeţean;
În baza Ghidului solicitantului pentru „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul Judeţean pentru Reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, cu proiectul „Modernizarea împrejmuirii terenului de fotbal din localitatea Coşeni”.
ART. 2. - Se aprobă bugetul total al proiectului în valoare de 25.000,12, din care 15.000,12 lei (60%) reprezentând contribuţia proprie a municipiului Sfântu Gheorghe la proiect, precum şi eventualele cheltuieli neeligibile conexe, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă proiectul acordului de asociere, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 218/2012
 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 218/2012
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină