Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 219/2012

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 97/2010 privind aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi
a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.403/20.09. 2012 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Scrisoarea de comunicare a aprobării şi a condiţiilor de contractare nr. 147.976/02.07.2012 a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri-Organism Intermediar pentru Energie;
Având în vedere Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul de intervenţie 4.2. –Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi, Operaţiunea. „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1.- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 97/2010 privind aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:

I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:

  • Valoarea totală a proiectului:                          47.490.471,11 lei   
  • Valoarea eligibilă a proiectului:                     38.178.246,75 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului (TVA):         9.312.224,36 lei  „ 

II. Articolul 3 va avea următorul cuprins:


„ART. 3. - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 763.567,75 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului şi resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 219/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină