Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 213/2012

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Căminului social situat pe str. Romulus Cioflec bl. 144


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1337/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 244/2011 privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă demararea procedurii de sistare a serviciilor sociale oferite beneficiarilor Căminului social organizat în blocul nr. 144 din str. Romulus Cioflec, prin mutarea activităţilor specifice în imobilul, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în administrarea Direcţiei de asistenţă comunitară Sfântu Gheorghe, situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15.
ART. 2. – (1) Măsurile de reorganizare a Căminului social, se vor efectua etapizat, luându-se în considerare Raportul de evaluare însuşit prin H.C.L. nr. 244/2011, prin mutarea, întro primă etapă, a locatarilor identificaţi în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, în porţiunea reabilitată (nr. 15) din imobilul identificat la art. 1.
(2) Anterior emiterii repartiţiei, locatarii identificaţi în anexă au obligaţia să confirme îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată născute din calitatea lor de locatari, respectiv de contribuabili faţă de bugetul local.
ART. 3. – Modul de organizare şi funcţionare a imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri, este supus prevederilor subcapitolului 5.6. „Centre Sociale” din H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului Propriu de Specialitate şi al Unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Viceprimar Tischler Ferenc şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 213/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină