Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  207/2012
privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor situate la etajul III al clădirii, situate pe str. Oltului nr. 2

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.243/2012 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor pct. 19 din Contractul de locaţiune nr. 205/01/1805/2010, încheiat între S.C. Romtelecom S.A. Bucureşti şi Municipiul Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă subînchirierea prin licitaţie publică deschisă, a spaţiilor situate la etajul III al clădirii situate pe str. Oltului nr. 2, închiriată de la S.C. Romtelecom S.A. Bucureşti în baza Contractului de locaţiune nr. 205/01/1805/2010, în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter neindustrial.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de subînchiriere prin licitaţie publică deschisă pentru 5 (cinci) spaţii proiectate pentru etajul III al clădirii individualizate la art. 1, anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse precum şi cea pentru soluţionarea contestaţiilor se va stabili prin dispoziţie de primar.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Adiministrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 207/2012            
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină