Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  209/2012

privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 2.386/25.04.2005 între cedentul S.C. Bandrino Import Export S.R.L şi cesionarul Iorga Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.394/2012 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 34.765/2012 a petentului Iorga Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentic nr. 2.811/20.07.2012 prin care S.C. Bandrino Import Export S.R.L. a transmis dreptul de proprietate asupra construcţiei situate pe str. Lt. Păiuş David, edificată pe terenul municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 28881 Sfântu Gheorghe de sub A+1.1, construcţii administrative şi social culturale cumpărătorului Iorga Gheorghe;
În baza prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă cesiunea Contractului de concesiune nr. 2386/25.04.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Lagtromis Agrocomerţ S.R.L., cesionat către S.C. Bandrino Import Export S.R.L, potrivit celor cuprinse în proiectul Contractului de cesiune, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.
         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 209/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină