Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 205/2012

privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin Sport Egyesület”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.780/22.05.2012 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 29.235/07.06.2011 a Asociaţiei „E.R.SZ.I. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
În baza prevederilor art. 1949 - 1954 din Codul civil;
Având în vedere propunerea de asociere nr. 17.380/12.04.2012 a Asociaţiei Sportive „Adrenalin Sport Egyesület”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc, în favoarea Asociaţiei „E.R.SZ.I.”.
ART. 2. – (1) Se aprobă asocierea în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă „Adrenalin Sport Egyesület”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe.
                 (2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Numeşte în Consiliul de conducere al asocierii, următoarele persoane:

  • Zsigmond József, consilier local ;
  • Kelemen Szilárd–Péter, consilier local;
  • Nemes Előd, consilier local.

ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consilierii desemnaţi prin art. 3 din prezenta hotărâre şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2012.         
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 205/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină